Aktualnie jesteś w:  
MENU STRONY
Organizacja pracy
Organizacje
Informacje
Kontakt
Nasza szkoła:
 • realizuje projekt: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
 • realizuje projekt: "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery"
 • realizowała projekt: "Odblaskowa szkoła"
 • realizowała projekt: "Lepszy Start"
 • realizowała projekt: "W Nowe Jutro Dziś Idziemy"
 • posiada certyfikat szkoły humanitarnej
 • certyfikat szkoły promującej zdrowie

 • zdobyła II miejsce wśród 154 szkół z Małopolski w projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia"
 • Zrealizowała projekty takie jak:
 • "Wychować dobrego obywatela"
 • "Sport=zdrowie"
Polecamy!!!
www.barcice.diecezja.tarnow.pl
[Parafia pw. Najświętrzej Maryi Panny Wniebowziętej w Barciach]

www.jedynka.stary.sacz.pl
[SP nr 1 Stary Sącz]   


"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" informuje, że w partnerstwie z Gminą Stary Sącz rozpoczęła realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem w ramach projektu, były wyniki w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej z zakresu z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Głównym celem projektu jest podniesienie u około 1298 dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w obszarach matematyczno-przyrodniczych, a także wzrost kompetencji wśród 39 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych i nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowane będzie dla uczniów szereg zajęć pozalekcyjnych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych, wycieczek edukacyjnych, a dla nauczycieli szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych oraz pracy z uczniami metodą eksperymentu. Ponadto dla uczniów w ramach projektu zorganizowane będą zajęcia z programowania i robotyki mające na celu pobudzanie ich kreatywnego myślenia dzięki indywidualnej analizie problemów i zagadnień. Planowane zajęcia mają się odbywać przy wykorzystaniu narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (m.in. tablety, laptopy, komputery, tablice interaktywne, roboty) i e-learningu oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (tj. metoda eksperymentu). Również w projekcie przewidziano pomoc stypendialną dla 300 uczniów i uczennic z niskimi wynikami biorących udział w projekcie.

Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w narzędzia i urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sale zostaną dostosowane i wyposażone w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne w tym. m.in. w tablice interaktywne, zestawy komputerowe, tablety, laptopy, oprogramowanie edukacyjne. Również wśród szkół objętych projektem zostaną utworzone 4 mobilne pracownie tematyczne (tj. biologiczna, chemiczna, geograficzna i fizyczna).

Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.04.2019 Szacowana wartość projektu: 3 326 120,86 zł, w tym wartość dofinansowania to 3 142 730,86 zł.


Pomoc stypendialna dla uczniów i uczennic w ramach projektu „Nowoczesna szkała – przepustką do kariery” - II TURA Rekrutacja 02.04.2019 – 08.04.2019

Zapraszamy uczniów i uczennice z niskimi wynikami w nauce z terenu Gminy Stary Sącz biorących udział w projekcie „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” do składania wniosków o przyznanie stypendium, którego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz włąściwych postaw/umiejętności ( kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Stypendium będzie przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych zdiagnozowanych podczas rekrutacji do projektu z przedmiotów gdzie występują najniższe wyniki w nauce m.in. na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych lub w innych płatnych zajęciach edukacyjnych.

Pomoc będzie przyznawana następujące cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych.

Stypendium wypłacane będzie jednorazowo. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300,00 zł.

WAŻNE!!!
O przyznanie stypendium w ramach II Tury nie mogą wnioskować uczniowie i uczennice, którzy/które już otrzymali/otrzymały stypendium w ramach I Tury.

Stypendia przyznawane będą na podstawie regulaminu, który określa zasady i kryteria.

Regulamin

Wniosek

Arkusz indywidualnej diagnozy potrzeb ucznia

Oświadczenie o statusie rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej
Więcej informacji, regulaminy, wnioski TUTAJ

Wizyta w EC1

5 VI 2018 uczniowie klas IV-VII wyruszyli wczesnym rankiem w kierunku Łodzi, by tam zwiedzić Centrum Nauki i techniki EC1. Mieliśmy okazję (ponieważ Centrum to budynek byłej elektrociepłowni i elektrowni miejskiej) zobaczyć jak wyglądał proces wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto robiliśmy eksperymenty fizyczne, astronomiczne, zobaczyliśmy mikroświat. Po pysznym obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Barcic.
M.T.
Rekrutacja uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” – NABÓR II

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” razem w partnerstwie z Gminą Stary Sącz realizuje projekt „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” dla uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu Gminy Stary Sącz.
W naszej szkole rozpoczynamy II Nabór uczestników do projektu i w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i uczennice do wzięcia w nim udziału.

Zapisy uczniów i uczennic do projektu pn. „Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery” na zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje oraz z programowania i robotyki przyjmowane będą od 23.05.2018 r. do 04.06.2018 r. na podstawie Formularza rekrutacyjnego.
Drugi etap rekrutacji (opinie od nauczycieli wychowawców, test określający predyspozycje) zaplanowany został do 15.06.2018 r.

Trzeci etap rekrutacji (oświadczenia o spełnianiu kryteriów, oświadczenia Dyrektora szkoły, oświadczenia o ocenach) będzie trwał od 15.06.2018 r. do 22.06.2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania tutaj –WAŻNE - Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy składać do 04.06.2018 r. w Szkolnym Biurze Projektu - decyduje kolejność zgłoszenia i kompletność dokumentacji.

ZAPRASZAMY SZCZEGÓLNIE, JEŚLI JESZCZE NIE JESTEŚ UCZESTNIKIEM NASZEGO PROJEKTU – DOŁĄCZ DO NAS, BO WARTO !!!


Regulamin rekrutacyjny

Dokumenty zgłoszeniowe:
- Formularz rekrutacyjny dla uczniów/uczennic
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych
- Oświadczenie Dyrektora szkoły
Rekrutacja uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”. - korekta
Rekrutacja uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”.


Informujemy, że rekrutacja uczniów i uczennic do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” rozpoczęła się 18.09.2017 r. Zapisy trwać będą do 25.09.2017r.Zapisy uczniów i uczennic w szkołach objętych projektem pn. „Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery” na zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje oraz z programowania i robotyki trwają od 18.09.2017 r. do 25.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie, zasady i kryteria rekrutacji oraz obowiązki uczestników projektu zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Oświadczenie dyr. szkoły

Regulamin rekrutacyjny


Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy składać do 25.09.2017 r. w Szkolnych biurach projektu - decyduje kolejność zgłoszenia i kompletność dokumentacji.Rekrutacja nauczycieli do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery”


Informujemy, że rekrutacja nauczycieli do projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” jest od dnia 06.06.2017 r. i będzie trwać do dnia 13.06.2017 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania – tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również w Biurze Projektu oraz w Szkolnych Biurach Projektu”